విక్రమ సి౦హపురి విశ్వవిద్యాలయం

VIKRAMA SIMHAPURI UNIVERSITY

Nellore - 524 324, Andhra Pradesh, India

(Accredited with NAAC 'A' Grade (CGPA 3.23))     AISHE CODE: U-0044  

 

S.No. Department Name HOD Name Email View
1 Biotechnology Dr.Uday Sankar Allam head.biotechnology@vsu.ac.in   View
2 Business Management Dr.P Chenchu Reddy head.mba@vsu.ac.in   View
3 Chemistry Dr.Yarramuthi Vijaya head.chemistry@vsu.ac.in   View
4 Commerce Prof.G. Vijaya Ananda Kumar Babu head.commerce@vsu.ac.in   View
5 Computer Science Dr.G.Vijaya Lakshmi head.cs@vsu.ac.in   View
6 English Dr.Razole Prabhakar head.english@vsu.ac.in   View
7 Food Technology Dr.S.B. Sainath head.foodtechnology@vsu.ac.in   View
8 Marine Biology Dr.Ch Venkatrayulu head.marinebiology@vsu.ac.in   View
9 Microbiology Dr.Uday Sankar Allam head.microbiology@vsu.ac.in   View
10 Physics Dr.N.O. Gopal head.physics@vsu.ac.in   View
11 Political Science and Public Administration Prof.G. Vijaya Ananda Kumar Babu head.pspa@vsu.ac.in   View
12 Social Work Dr.Kanumuri Suneetha head.socialwork@vsu.ac.in   View
13 Statistics Prof.G. Vijaya Ananda Kumar Babu head.statistics@vsu.ac.in   View
14 Telugu Prof.G. Vijaya Ananda Kumar Babu head.telugu@vsu.ac.in   View
15 Tourism Management Dr.Kota Neela Mani Kanta head.tourism@vsu.ac.in   View