విక్రమ సి౦హపురి విశ్వవిద్యాలయం

VIKRAMA SIMHAPURI UNIVERSITY

Nellore - 524 324, Andhra Pradesh, India

 
Search

Name Designation Contact No Email
ADMINISTRATION
Prof. G. M. Sundaravalli Vice-Chancellor 0861-2352366 vc@vsu.ac.in
Dr. P. Ramachandra Reddy Registrar 0861-2353288 registrar@vsu.ac.in
Prof. G. Vijaya Ananda Kumar Babu Principal 0861- 2352365 principal@vsu.ac.in
Prof. Ch. Ramu Principal 9441794818 principalvsuckavali@vsu.ac.in
DEANS
Dr. Ch. Vijaya Dean, College Development Council 0861-203484 deancdc@vsu.ac.in
Prof. G. Vijaya Ananda Kumar Babu Dean , Research and Development 97016 61371 rnddean@vsu.ac.in
GENERAL INFORMATION
Dr. Razole Prabhakar Controller of Examinations 0861 2330484 coe@vsu.ac.in
Dr. C. Kiranmai Additional Controller of Examinations (Confidential Section) - addlcoe123@vsu.ac.in
Dr. K. Neelamanikanta Additional Controller of Examinations (P.G. & Professional Sections) 9848071297 Addl.coepgandps@vsu.ac.in
Prof. Ande Prasad IQAC Director 9885934309 iqac@vsu.ac.in
Dr. Maligela Ussenaiah IT Cell 7093640364 itcell@vsu.ac.in
Dr. A. Uday Sankar NSS 8187814140 nss@vsu.ac.in
Dr. G. Vijaya Lakshmi Nodal Officer - nodalofficer@vsu.ac.in
Dr. S.B. Sainath Nodal Officer 9948745927 nodalofficer1@vsu.ac.in
Prof. Suja S Nair Disciplinary Committee 0861-2352365 dc@vsu.ac.in
Dr. K. Neela Mani Kanta Public Relation Officer(Legal Cell) 9848071297 pro@vsu.ac.in
Prof. Ande Prasad OBC Grievance Cell 0 obcgc@vsu.ac.in
Dr. K. Suneetha Women’s Grievance Cell 9866191308 wgc@vsu.ac.in
Prof. G. Vijaya Ananda Kumar Babu SC/ST Grievance Cell 9701661371 stgc@vsu.ac.in
Dr. G. Sujay Kumar Assistant Registrar 6301099850
0861-2352377
ar@vsu.ac.in
A.Jyotsna Community Development Coordinator 8179390342 cdcoordinator@vsu.ac.in