విక్రమ సి౦హపురి విశ్వవిద్యాలయం

VIKRAMA SIMHAPURI UNIVERSITY

Nellore - 524 324, Andhra Pradesh, India

(Accredited with NAAC 'A' Grade (CGPA 3.23))

 

 

                                        Right to Information Act Contact Authority

 

Appellate Authority

Registrar
Vikrama Simhapuri University
Kakuturu, Nellore-524 324

registrar@vsu.ac.in

Public Information Officer for VSU College, Nellore

Principal
V.S.U. Campus, Nellore
Vikrama Simhapuri University
Kakuturu, Nellore-524 324

principal@vsu.ac.in

Public Information Officer for PG Center, Kavali

Principal
V.S.U.PG Center, Kavali
SPS Nellore-524 201

principal.kvl@vsu.ac.in

Public Information Officer for Affiliated Colleges

Dean College Development Council,
Vikrama Simhapuri University
Kakuturu, Nellore-524 324

dean.cdc@vsu.ac.in

Public Information Officer for Examinations

Controller of Examinations
Vikrama Simhapuri University
Kakuturu, Nellore-524 324

coe@vsu.ac.in

Public Information Officer for Finance and Accounts Section

Assistant Registrar
Vikrama Simhapuri University
Kakuturu, Nellore-524 324

ar@vsu.ac.in
More..