విక్రమ సి౦హపురి విశ్వవిద్యాలయం

VIKRAMA SIMHAPURI UNIVERSITY

Nellore - 524 324, Andhra Pradesh, India

 

Prof. Ande Prasad 

Director

Department of Computer Science 

Vikrama Simhapuri University College, Nellore

iqac@vsu.ac.in 

8977630607

 

Dr. Ch. Venkatrayulu

Assistant Director

Department of Marine Biology  

Vikrama Simhapuri University College, Nellore

cvr.marinebio@vsu.ac.in

9963255325

 

Dr. M. Ussenaiah

Assistant Director

Department of Computer Science   

Vikrama Simhapuri University College, Nellore

ussenaiah@vsu.ac.in

9492330230

7093640364