విక్రమ సి౦హపురి విశ్వవిద్యాలయం

VIKRAMA SIMHAPURI UNIVERSITY

Nellore - 524 324, Andhra Pradesh, India

Back
   
Photo
Prof. NRV RAMANA REDDY
Ph.D.
Professor
Dept of. Economics
 
bbullet Teaching
Contact :
Prof. NRV RAMANA REDDY
Professor
Economics
VSU College, Kavali

Official Email: -
Alternate Email: nrvramanareddyvsu@gmail.com